โปรดระบุอาคารหรือหมู่บ้านสำหรับติดตั้ง AIS Fibre เพื่อความแม่นยำในการตรวจสอบ

สถานที่ติดตั้งมีโทรศัพท์พื้นฐานใช้งานหรือไม่