โปรดระบุอาคารหรือหมู่บ้านสำหรับติดตั้ง AIS Fibre เพื่อความแม่นยำในการตรวจสอบ

สถานที่ต้องการติดตั้งมีการใช้งานโทรศัพท์บ้านอยู่หรือไม่