โปรดระบุอาคาร หรือหมู่บ้านเพื่อความแม่นยำในการตรวจสอบ

สถานที่ติดตั้งมีโทรศัพท์พื้นฐานใช้งานหรือไม่